SVINARY – ZÁHUMENKY

Našim hlavním úkolem je vytvořit na plánované trase cyklostezky č.14 tři velmi atraktivní zastávky se zaměřením na ochranu životního prostředí.  Cestu mezi těmito zastávkami nazýváme Environment tour .

Seznam zastávek Environment tour:

Č. 2-   Svinary vytvoření záhumenků a zázemí pro záhumenky (sady a pole) na pozemku p.č. 226/1 kat. území Svinary ve výlučném vlastnictví Róberta Nemečka.

Tento pozemek je podle územního plánu veden ve funkční ploše orná půda. Na základě našeho dlouhodobého úsilí (změna návrhu územního plánu) byl  tento pozemek navržen k rozvoji – zástavbě rodinnými domky. Do doby schválení nového územního plánu (max. 2022) v souladu se stávajícím územním plánem připravujeme:

  • Záhumenky – drobné sady a pole (bez plotů) o výměře cca 1000 m2.
  • komunikaci  místního významu ke každému záhumenku vedená středem pozemku od jihu na sever s obratištěm 
  • Reminiscence původní stodoly podle předlohy J. Pilař z roku 1804 (Vyobrazení nábřežního mlýnu, pily a hospodářských staveb) při vstupu do území včetně sítí (voda, elektřina a kanalizace) na čištění a uskladnění plodů ze sadů s drobným zázemím.
  • Skleník pro bylinky jako sdílený prostor pro uživatelé Záhumenků.
  • Reminiscence miniatury vodní plochy do tvaru neregulovaného toku Orlice (meandry) rok 1804 a výroba dřevěných miniatur podle předlohy J. Pilař z roku 1804 (Vyobrazení nábřežního mlýnu, pily a hospodářských staveb)

 

Meziobdobí přípravy nového územního plánu jsme využili k vytvoření územní studie rozvoje uvedené lokality. Námi vytvořená územní studie  je znovuzrození a návrat k tradičním hodnotám, zejména ekologii (výstavba z obnovitelných zdrojů), kterou podporuje navržená síť komunikací znázorňující hlavu hada, jehož ocas sahá až do původních meandrů řeky Orlice. Právě meandr Orlice dal myšlenku strukturu komunikace vytvořit do tvaru hadí hlavy a biocentrum představit jako jeho tělo.  Oko hada tvoří právě vodní plocha s malými dřevěnými domky nábřežního mlýna, jež jsou smutnou vzpomínkou na neregulovaný tok Orlice. Navržené dřevěné stavby jsou reminiscencí zaniklých staveb a jsou inspirovány  předlohou  J. Pilař z roku 1804 (Vyobrazení nábřežního mlýnu, pily a hospodářských staveb) . Právě  podle této předlohy vzniká miniatura vodní plochy do tvaru neregulovaného toku Orlice (meandry) rok 1804 a výroba dřevěných miniatur stavby se plánuje usadit na začátku řešeného území.  Tato předloha dává inspirací i k navržené architektuře staveb ve skutečné velikosti, které plánujeme po schválení nového územního plánu. 

Co symbol Hada představuje:

Slované
Pro Slovany had představoval dobré znamení. Spatřit na jaře po zemi plazícího se hada věštilo zdraví a štěstí po celý rok tomu, kdo jej viděl. Had dokonce představoval ochranného démona, mohl to být též vtělený domovoj (duch předků, který ochraňoval příbytek), takže se nelze divit, že jej Slované i krmili.

Současná symbolika
Na řadě dnešních lékařských objektů můžeme spatřit znak, známý jako Asklépiova hůl. Jedná se o hůl, již obtáčí had. Asklépios byl považován za zakladatele lékařství. Hůl obtočená hadem se stala jeho atributem. Podle mýtické tradice Asklépios vrátil život Glaukovi díky bylině, kterou mu ukázal had. V Sikyónu byl tento bůh dokonce uctíván v podobě hada. Had v Asklépiově případě mohl symbolizovat uzdravující sílu, omlazení, regeneraci či znovuzrození. Mohlo jít i o hada věšteckého. Boha Asklépia s hadem zachycuje souhvězdí Hadonoše.

 

Cyklotrasa č.14

Dalším záměrem projektu je urychlit  důležité úpravy na rekreační  dálkové cyklotrase č.14 mezi Hradcem Králové a Třebechovicemi pod Orebem, která je páteřní cyklotrasou na sledované Strategii dálkových cyklotras Královéhradeckého kraje. Jde o to zejména urychlit stavbu pro křížení trasy se silnicí I/11, kde je  uvažováno o mimoúrovňovém křížení chodců a cyklistů se silnicí v Třebechovicích pod Orebem. Nejdůležitějším cílem projektu je zajistit, aby trasa měla statut rekreační trasy, byla pro cyklisty bezpečná a vedla lesními a polními cestami okolo turisticky významných míst. Dalším cílem projektu je změnit její trasování, aby ze současné nebezpečné cyklotrasy, která vede po silnici pro motorovou dopravu, vedla lesními a polními cestami a šlo o bezpečnou cyklostezku. Trasování cyklostezky je plánováno tok, aby vedla k významným turistickým cílům v regionu Hradec Králové, Běleč nad Orlicí a Třebechovice pod Orebem. Podnikatelům v blízkosti cyklostezky dáme příležitost rozvinout zde své aktivity související s cestovním ruchem.